• Nederlands
  • Deutsch

Privacy statement A sea of honey BV (www.davidu.info)

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege A sea of honey BV en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van davidu.info.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar A sea of honey BV op haar website en in haar mailingen naar verwijst. A sea of honey BV adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Identiteit A sea of honey BV
A sea of honey BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege A sea of honey BV.
A sea of honey BV is gevestigd en kantoorhoudend in (6524 JS) Van Slichtenhorststraat 56 Nijmegen en bereikbaar via het e-mailadres soh@davidu.info


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
A sea of honey BV kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

A sea of honey BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A sea of honey BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan A sea of honey BV verstrekt. A sea of honey BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
A sea of honey BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verhuur vakantiehuis en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
A sea of honey BV kan uw persoonsgegevens delen met aan A sea of honey BV gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
A sea of honey BV kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op A sea of honey BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
A sea of honey BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.


Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door A sea of honey BV zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie A sea of honey BV samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de A sea of honey BV website:
Functionele cookies
A sea of honey BV plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.
Analytische cookies
A sea of honey BV maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
A sea of honey BV heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. A sea of honey BV heeft Google geen toestemming gegeven om via A sea of honey BV verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?
A sea of honey BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat A sea of honey BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres soh@davidu.info kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door A sea of honey BV of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. A sea of honey BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan A sea of honey BV of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
A sea of honey BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met A sea of honey BV via soh@davidu.info.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop A sea of honey BV omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Impressum

Bedrijfsmatige verhuur vakantiehuis A sea of honey BV
A sea of honey BV
Sebastiaan Vincent Drost
Van Slichtenhorststraat 56
6524 JS Nijmegen

Contact:
Tel.: +49 176 456 331 26
e-mail: soh@davidu.info

Verwijzing naar EU-Bemiddeling
De Europese Commissie stelt een platform voor online-bemiddeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons E-Mail-Adres staat hierboven in Impressum.

Disclaimer voor www.davidu.info
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.davidu.info, zoals deze beschikbaar is gesteld door A sea of honey BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A sea of honey BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij A sea of honey BV.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met A sea of honey BV te mogen claimen of te veronderstellen.
A sea of honey BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. A sea of honey BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.davidu.info op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl